Kseniya2_bp1uyd.jpg

Kseniya

Representation

  • State MGMT for NY

  • MP for LA

  • PFM (Mother Agency)